نام دانشکدهآدرس محل برگزاری مصاحبه
علوم ورزشیهمدان- چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن- دانشگاه بوعلي سينا (ورودي اصلی دانشگاه (روبروي خيابان جواديه)، دانشکده علوم ورزشی، تلفن 08138381423- مسئول تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر مجیدی پرست، کارشناس: آقای نوروزی
شیمیهمدان- تقاطع پژوهش، خیابان شهید فهمیده- روبروی پارک مردم (لونا پارک)- دانشکده شیمی، تلفن تماس: 08138282807، مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر قربانی‌واقعی، کارشناس: خانم قره‌باغی
علوم اقتصادی و اجتماعیهمدان- چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن- دانشگاه بوعلي سينا (ورودي اصلی دانشگاه (روبروي خيابان جواديه))، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، تلفن 08138291265- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر حسینی، کارشناس: آقای اکبری
علوم انسانیهمدان- چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن- دانشگاه بوعلي سينا (ورودي اصلی دانشگاه (روبروي خيابان جواديه))، دانشکده علوم انسانی، تلفن 08138292620- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر احمدی صفا، کارشناس: خانم رشیدی
علوم پایههمدان- تقاطع پژوهش، خیابان شهید فهمیده- روبروی پارک مردم (لونا پارک)- دانشکده علوم پایه، تلفن تماس: 08138380612، مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر خدابخش، کارشناسان: آقاي پيريه، خانم خوشنویس
فنی و مهندسیهمدان- چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن- دانشگاه بوعلي سينا (ورودي اصلی دانشگاه (روبروي خيابان جواديه))، دانشکده فني و مهندسي، تلفن 08138291178- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقاي دکتر فدايي، کارشناسان: آقاي شکوهی، خانم زنگنه
کشاورزیهمدان- چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن- دانشگاه بوعلي سينا (ورودي اصلی دانشگاه (روبروي خيابان جواديه))، دانشکده کشاورزی جدید، تلفن 08134425400- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر نوذری
هنر و معماریهمدان- میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی، روبروی سازمان انتقال خون، دانشکده هنر و معماری، تلفن 08134229050- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر ملازاده، کارشناس: خانم نورمحمدی
پیرادامپزشکیهمدان- میدان فلسطین، بلوار غبار همدانی، روبروی سازمان انتقال خون، دانشکده پیرادامپزشکی، تلفن 08134229050- مسئول تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر یاوری، کارشناس: آقای سیدعباسی