سامانه ثبت نام مرحله بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و سنجش عملی آزمون ورودی مقطع دكتری «Ph.D» نيمه متمركز
سال ۱۴۰۳

 

طراحی و پشتیبانی: ساپورت سیستم